Home / Sale da ballo e Bar / Kursaal Margherita 138